Informatie voor jouBijzondere zorg

Soms heeft een kind bijzondere  zorgnoden. Denk aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leerstoornis,autisme, ADHD, … Gelukkig bestaan er heel wat instanties die hierbij kunnen  ondersteunen. Op deze pagina geven we een overzicht van de mogelijkheden die erzijn. Je vindt hier algemene informatie maar je kan ook zoeken naar specifieke  info rond een bepaalde problematiek.

Op zoek naar een diagnose

Wanneer je vermoedt dat er meer aan de hand is met je kind, kan je ervoor kiezen dit verder te laten onderzoeken. Dit kan bij verschillende instanties.

COS

Het Centrum voor OntwikkelingsStoornissen Antwerpen is één van de vier Centra in Vlaanderen, erkend door Agentschap Opgroeien. Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan ouders. In Antwerpen is het COS onderdeel van het UZA.

Een multidisciplinair team van artsen, psychologen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers brengt de mogelijkheden en beperkingen van je kind in kaart en stelt, indien nodig, een diagnose. 

Het COS kijkt niet alleen naar de beperkingen van het kind, maar vooral naar de (groei)mogelijkheden. Bij het geven van advies vertrekt het COS van een breed zorgaanbod. Dit kan zowel regulier (opvang, school) als gespecialiseerd (een voorziening van het VAPH, een dienst binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, privédiensten,…) zijn.

Het COS richt zich tot:

  • baby's en peuters tot 3 jaar 
  • kleuters en lagere schoolkinderen tot 6 jaar. 

Je kan terecht bij het COS wanneer er bezorgdheden zijn over de algemene ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling, de communicatie, spraak-  en taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Revalidatiecentra

Revalidatiecentra bieden diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) beperking. De onderzoeken en de behandelingen zijn multidisciplinair. Dit betekent dat, naast de arts, minstens 2 personen van 2 verschillende disciplines betrokken zijn. In het team werken psychologen, ergotherapeuten, logopedisten en kinesisten.

Je kan hier enkel terecht op verwijzing van een arts. De kostprijs is gelijk aan het remgeld.

In onze regio kan je terecht in Wuustwezel bij het Revalidatiecentrum Noorderkempen.

Diensten VAPH

Sommige organisaties binnen het VAPH bieden ook diagnostiek aan. Vaak moet je hiervoor wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo heeft OLO-Rotonde vzw bijvoorbeeld de dienst ADA waarbij een intensief diagnostisch traject doorlopen wordt. De doelgroep zijn kinderen en jongeren tussen 3 en 17 jaar met gedrags- of emotionele problemen, eventueel in combinatie met een vermoeden van (een lichte tot matige) verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis, wonend in een gezin waar meerdere stressoren het samenleven onder druk zetten.

UKJA

Het UKJA of Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen is een afdeling van het ZNA. 

Zij bieden 

  • advies en diagnose
  • crisistussenkomst
  • behandeling aan kinderen en adolescenten met ernstige emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. 

Dit kan gebeuren onder de vorm van 

  • poliklinische zorg
  • zorg aan huis
  • zorg op school
  • dagopname of dag- en nachtopname.

Privépraktijken

Er bestaan heel wat privépraktijken die diagnostiek aanbieden. Omdat deze niet gesubsidieerd worden, is hier vaak een stevige kostprijs aan verbonden. Als je dit overweegt, let er dan op dat er meerdere disciplines samenwerken aan het onderzoek en dat er bij voorkeur een kinderpsychiater betrokken is.