Informatie voor jou

Per levensdomein vind je hier informatie en doorverwijzingen naar onze partners terug.

Algemene info

Er staan heel wat organisaties voor je klaar wanneer je kind bijzondere zorg nodig heeft.

Sommige kinderen hebben extra aandacht en opvolging nodig omwille van een specifieke diagnose, gedrags- en emotionele problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking.

We verwijzen ook naar onze andere domeinen op onze website zoals mentaal welbevinden, opvoedingsondersteuning enz. 

Wie kan je ondersteunen in je zoektocht naar hulp?

Als je niet weet waar te beginnen, kan je bij verschillende instanties terecht om je mee de weg te wijzen. 

Denk bijvoorbeeld aan je huisarts, Kind en Gezin, het CLB en de Opvoedingswinkel. Zij zoeken samen met jou uit waar je terecht kan met je hulpvraag.

Welke vormen van hulpverlening bestaan er voor kinderen met een bijzondere zorgnood?

In Vlaanderen staat het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) in voor de organisatie van de gesubsidieerde hulp voor kinderen met een beperking. 

Het VAPH omschrijft dit als:

elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

Er bestaan verschillende vormen van hulpverlening.

De meest laagdrempelige vormen van hulp vallen onder de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hiervoor heb je geen aanvraag nodig bij het VAPH. Je kan je rechtstreeks aanmelden bij de hulpverleningsinstantie.

Binnen deze RTH bestaan verschillende vormen van hulp. Zo kan je vaak heel laagdrempelig terecht voor informatie of een kortdurende begeleiding. Je kan ook thuisbegeleiding aanvragen. Dan komt er op regelmatige basis iemand thuis langs om samen te zoeken naar een aanpak op maat voor je kind.

Ook professionals die vragen hebben rond kinderen met een beperking kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit het VAPH in de vorm van outreach. Deze dienstverlening is er voor bv. scholen, kinderopvang, diensten voor thuiszorg, … die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Als de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening niet voldoende is, bestaat er ook Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (NRTH). Hiervoor moet je wél een aanvraag doen bij de intersectorale toegangspoort. 

Binnen de NRTH kan je beroep doen op intensievere thuisbegeleiding of gespecialiseerde internaten waar kinderen kunnen verblijven.

NRTH aanvragen kan je doen via verschillende diensten, bv. je mutualiteit, een erkend MultiDisciplinair Team (MDT) van het VAPH of een Dienst OndersteuningsPlan (DOP)

Ondersteuning bij onderwijs en opvang

Wanneer je kind een bijzondere zorgnood heeft, kan het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) je ondersteunen bij het zoeken naar gepaste hulp, op school en thuis. Als het nodig is, kunnen ze een aanvraag doen voor een ondersteuningsnetwerk (de vroegere GONbegeleiding). 

Voor de allerkleinsten van 0 tot 7 jaar kan je voor ondersteuning op school of in de kinderopvang beroep doen op GIO (Globale Individuele Ondersteuning). 

Professionals kunnen ook een beroep doen op outreach.

Lees op onze website ook de domeinen onderwijs en inclusieve kinderopvang.

Financiële ondersteuning

In een aantal situaties heb je recht op bijkomende financiële ondersteuning.

  • Zo kan je via het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) een zorgtoeslag aanvragen. Wie één of beide ouders heeft verloren, wie in een pleeggezin opgevangen wordt of wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft, krijgt dan maandelijks een toeslag bovenop het basisbedrag. De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. Dit bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.
  • Kijk ook na of je recht hebt op bepaalde belastingvoordelen. Meer info zoals sociale tarieven voor gas, elektriciteit en telefoon vind je hier.
  • Het VAPH biedt een persoonlijk budget op maat aan personen met een handicap om hun ondersteuning te organiseren en te betalen. Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH je geeft om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijk-assistentiebudget aanvragen. Meerderjarigen ontvangen een persoonsvolgend budget (PVB).

Je kan bij je mutualiteit of bij een bijstandsorganisatie terecht voor meer info en hulp bij de aanvraag.

Info en belangenverenigingen

De Ouders

Deze website verbindt ouders van bijzondere kinderen. 
Ben je een ouder van een bijzonder kind? Wil je advies vragen aan anderen of je ervaringen delen?
Sluit je ook aan bij onze Facebookgroep waar meer dan 1500 ouders van kinderen met een beperking elkaar steunen.

Gezin en Handicap vzw

Deze organisatie is een ledenvereniging die zich aanbiedt als aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter aan gezinnen met een gehandicapt kind in hun midden. Je vindt er informatie, vorming en publicaties.

Vrijetijdsdienst Ludentia

Deze vrijetijdsdienst Ludentia is een erkende organisatie voor vrijetijdzorg (VTZ). Zij organiseren enerzijds zelf een fijn vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Anderzijds bieden zij ook de mogelijkheid aan om een individueel vrijetijdstraject te volgen. Ze begeleiden je bij het zoeken naar een activiteit die aansluit bij je mogelijkheden en interesses. Vervolgens helpen ze met het zoeken naar een club die bij jou past.